info@akinavn.com
  • 05.220.12304
  • Mr. H?ng

Kem, h?p ? tóc

Nu?i d??ng giúp tóc dai m?m và bóng m??t

Thu?c u?n tóc

S?n ph?m ???c b? sung d??ng ch?t ph?c h?i tóc

D?u g?i - d?u x

S?n ph?m dành cho m?i lo?i tóc, giúp tóc su?n m??t

V? chúng t?i

Chuyên cung c?p các lo?i m? ph?m tóc chuyên nghi?p dành cho salon và khách hàng (u?n, du?i, d?p ?a n?ng), lu?n có ch??ng trình khuy?n m?i cho salon và ??i ly.

Am hi?u v? k? thu?t s? d?ng chuyên sau các s?n ph?m v? tóc, nh?ng s?n ph?m ???c Akina ch?n l?c và gi?i thi?u ra th? tr??ng th??ng là nh?ng s?n ph?m ???c b? ph?n k? thu?t c?a Akina duy?t qua, ho?c ???c các salon tên tu?i c?a HCM s? dung và ?ánh giá cao, ??ng ngh?a là s?n ph?m ?ó ???c bán ch?y trên th? tr??ng salon

Akina s? mang s?n ph?m phan ph?i m?nh qua kênh online ??n ng??i tiêu dùng

S?n ph?m c?a chúng t?i

Thu?c u?n setting 1000ml - Strong

Thu?c u?n tóc siêu ph?c h?i

Thu?c u?n setting 1000ml - Strong

Thu?c d?p ?a n?ng 1000ml - S?a

Thu?c d?p ?a n?ng

Thu?c d?p ?a n?ng 1000ml - S?a

X?t d??ng i - 300ml

X?t d??ng tóc

X?t d??ng i - 300ml

H?p d?u i - suôn m?m bóng m??t

H?p d?u - suôn m?m bóng m??t

H?p d?u i - suôn m?m bóng m??t

D?u g?i Akina - 600ml

Mô t? D?u g?i Akina

D?u g?i Akina - 600ml

H?p d?u AKINA - KERATIN 600ml

H?p d?u - Ph?c h?i tóc h

H?p d?u AKINA - KERATIN 600ml

S?a dinh d??ng AKINA - 250ml

Mô t? S?a dinh d??ng suôn m?m

S?a dinh d??ng AKINA - 250ml

Tinh d?u d??ng tóc

Mô t? Tinh d?u d??ng tóc

Tinh d?u d??ng tóc

Y ki?n khách hàng

Ms. Daisy 1
Curabitur non urna vel urna eleifend eleifend quis id risus. Nullam eget lorem tincidunt, malesuada lectus et.
Ms. Daisy 2
Curabitur non urna vel urna eleifend eleifend quis id risus. Nullam eget lorem tincidunt, malesuada lectus et.
Ms. Daisy 3
Curabitur non urna vel urna eleifend eleifend quis id risus. Nullam eget lorem tincidunt, malesuada lectus et.
Ms. Daisy 1
Curabitur non urna vel urna eleifend eleifend quis id risus. Nullam eget lorem tincidunt, malesuada lectus et.
Ms. Daisy 2
Curabitur non urna vel urna eleifend eleifend quis id risus. Nullam eget lorem tincidunt, malesuada lectus et.